PHOTOS PAGE10

TELX 366, taken by Doug Stark

UTLX 201334, taken by Chris Butts, Dec 93

UTLX 4476, taken by Doug Stark

UTLX 83804, taken by Doug Stark

UTLX 86943, taken by Chris Butts, Feb 1990

UTLX 99165, taken by Doug Stark

ACDX 816001, taken by Doug Stark, London Ont, 4/99

ACFX 73018, taken by Doug Stark, London Ont, 4/93

ACFX 76804, taken by Doug Stark, London Ont, 1/93

AGCX 10090, taken by Doug Stark, London Ont, 12/94

CCBX 5095, taken by Doug Stark, London Ont, 4/99

CGTX 70630, taken by Doug Stark, London Ont, 3/99

CPDX 290005, taken by Doug Stark, Galesburg IL, 6/97

DOWX 3981, taken by Doug Stark, London Ont, 4/99


[Previous]  [Next]  [Up]  [Home]  [Contents]  

Last modified on Monday, November 22, 1999